top of page

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Womensmindtalk gesloten overeenkomsten, de totstandkoming daarvan en op alle door Womensmindtalk uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen. ​

Algemene Voorwaarden

womensmindtalk

Artikel 1. Definities

 1. Womensmindtalk: de opdrachtnemer. 

 2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon die bij Womensmindtalk deelneemt aan een begeleidings-, coachings- of adviestraject, aan een workshop of training of gebruik maakt van aanverwante diensten en in dat kader met Womensmindtalk een overeenkomst aangaat of de natuurlijke persoon met wie Womensmindtalk in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst. 

 3. Opdracht: iedere opdracht van Opdrachtgever in welke vorm dan ook. 

 4. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Womensmindtalk en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarin of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter uitvoering van die overeenkomst en achteraf bezien, alle (rechts)handelingen benodigd voor het aangaan van die overeenkomst. 

 5. Diensten: Alle door Womensmindtalk aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten waartoe opdracht is gegeven of die door Womensmindtalk uit anderen hoofde wordt verricht, dit alles in de ruimste zin des woord, waaronder ook begrepen alle werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever zijn verricht. 

 6. Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Womensmindtalk ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door Womensmindtalk vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers. 
   

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Womensmindtalk gesloten overeenkomsten, de totstandkoming daarvan en op alle door Womensmindtalk uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen. 

 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd door Womensmindtalk. 

 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere overeenkomst waarbij voor de uitvoering door Womensmindtalk derden worden betrokken. 

 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook onverkort van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever. 

 5. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Womensmindtalk uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard en slechts voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de algemene voorwaarden van Womensmindtalk. 

 6. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en Womensmindtalk treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling. 

 7. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden is als bijlage aan de overeenkomst toegevoegd, wordt tevens op aanvraag door Womensmindtalk gratis verstrekt en is te downloaden via de website van Womensmindtalk. 
   

Artikel 3. Offertes en totstandkoming van de overeenkomst

 1. De door Womensmindtalk gemaakte offertes zijn vrijblijvend.  

 2. De prijzen in de genoemde offertes zijn uitgedrukt in Euro’s, tenzij anders is aangegeven. 

 3. Offertes zijn gebaseerd op de bij Womensmindtalk beschikbare informatie. 

 4. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever.
   

Artikel 4. Gegevens Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, waarvan Womensmindtalk aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, deugdelijk, volledig en tijdig ter beschikking van Womensmindtalk te stellen. 
   

 2. Womensmindtalk heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens haar gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan. 

 3. Indien en voor zover Opdrachtgever daarom verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden, zo snel mogelijk na afloop van de Opdracht of, indien zulks mogelijk is, nog tijdens de Opdracht, aan Opdrachtgever geretourneerd. 
   

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Womensmindtalk bepaalt de wijze waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd. De gesloten overeenkomsten tussen Womensmindtalk en Opdrachtgever leiden voor Womensmindtalk tot een inspanningsverplichting, en uitdrukkelijk niet tot een resultaatverplichting. Womensmindtalk is gehouden haar verplichtingen na te komen naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap en naar de maatstaven van het moment van het uitvoeren van de overeenkomst van Womensmindtalk verlangd kan worden. 

 2. In alle gevallen waarin Womensmindtalk dat nuttig of noodzakelijk acht, heeft Womensmindtalk het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden of zich te laten bijstaan door derden. Womensmindtalk zal Opdrachtgever toestemming vragen om de derde in te schakelen en gegevens van Opdrachtgever te delen met deze derde. 

 3. Wanneer Womensmindtalk de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat precies ieders taak is. Womensmindtalk aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden door deze derde. 

 4. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Womensmindtalk een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn een nieuwe, redelijke, termijn stellen waarbinnen Womensmindtalk de overeenkomst dient uit te voeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor Opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst. 

 5. Voor zover de uitvoering van de overeenkomst stoffelijke zaken oplevert ten behoeve van Opdrachtgever, notities of andere aantekeningen gemaakt door Womensmindtalk in het kader van de uitvoering van de overeenkomst niet daaronder begrepen, komen op en vanaf het moment van levering deze geleverde zaken voor risico van Opdrachtgever. 
   

Artikel 6. Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever zal, voor zover dit voor de uitoefening van de overeenkomst nodig is, eerlijk en open bijdragen aan de gesprekken met Womensmindtalk en zich inzetten voor het bereiken van het beste resultaat tijdens het begeleidings-, coachings- of adviestraject, of tijdens de te volgen workshop of training of bij de aanverwante werkzaamheden. Opdrachtgever neemt de volledige verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit voor zich over diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die Womensmindtalk en Opdrachtgever gezamenlijk doorbrengen als daarna. Verder zal Opdrachtgever op de sessies aanwezig zijn op de afgesproken tijd en plaats, waar nodig aantekeningen maken en zich houden aan de eventuele afspraken die tijdens de sessies worden gemaakt tussen Opdrachtgever en Womensmindtalk. 

 2. De coaching-, advies- en begeleidingstrajecten zijn niet specifiek gericht op het ontdekken van enige ziektebeelden. Mocht Womensmindtalk tijdens het coaching-, advies- of begeleidingstraject zaken of ziektebeelden vermoeden die niet onder het werkterrein of de deskundigheid van Womensmindtalk vallen, dan zal Womensmindtalk Opdrachtgever daarop attenderen en aangeven dat consult elders wenselijk is. 
   

Artikel 7. Contractduur en opzegging

 1. De tussen Womensmindtalk en Opdrachtgever gesloten overeenkomst wordt aangegaan voor de in de overeenkomst vermelde duur, welke periode door Womensmindtalk nodig wordt geacht voor het leveren van de verzochte dienst. 

 2. Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van een dienst, wordt deze geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. 
   

 3. Beide partijen kunnen de overeenkomst schriftelijk opzeggen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de duur van de overeenkomst een jaar of langer is, of onbepaald, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien de duur van de overeenkomst korter dan een jaar is, kan opzegging direct plaatsvinden. Vooruitbetaalde gelden worden, indien mogelijk, gerestitueerd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.  

 4. In geval van opzegging conform artikel 7.3 door Opdrachtgever heeft Womensmindtalk recht op vergoeding van de reeds gemaakte kosten. Dit bedrag kan Womensmindtalk verrekenen met het betaalde voorschot. 
   

Artikel 8. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig schriftelijk aanpassen en ondertekenen. 

 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Womensmindtalk zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. 

 3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Womensmindtalk Opdrachtgever hierover inlichten.  

 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal Womensmindtalk daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft. 

 5. Opdrachtgever heeft in de in lid 3 en 4 genoemde gevallen het recht om de overeenkomst te ontbinden indien de wijziging van de overeenkomst een verhoging van het overeengekomen bedrag met zich meebrengt en het traject zonder de wijziging niet voortgezet kan worden. ​


Artikel 9. Geheimhouding 

 1. Beide partijen zijn, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hen legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 

 2. Informatie met betrekking tot Opdrachtgever wordt, ongeacht de wijze van vastlegging of overdracht, alleen aan derden verstrekt nadat Opdrachtgever kennisgenomen heeft van die informatie en schriftelijk toestemming heeft gegeven voor verstrekking van die informatie, tenzij anders bepaald door de Nederlandse wetgeving. Derhalve zal Womensmindtalk niet kunnen worden aangesproken als zij onwettige zaken aan de wettelijke autoriteiten meldt. 

 3. Aan de opdracht of de overeenkomst zal door Womensmindtalk niet zonder toestemming van Opdrachtgever extern gerefereerd worden. 

 4. In afwijking op het vorige lid, is Womensmindtalk gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele Opdrachtgevers aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden. 
   

Artikel 10. Intellectuele eigendom

 1. Voor zover auteurs-, merk-, modellen, - handelsnaam, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door Womensmindtalk ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten of vervaardigde zaken, is en blijft Womensmindtalk houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. Opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan Opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen, openbaren of exploiteren en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen. 

 2. Womensmindtalk behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 
   

Artikel 11. Elektronische communicatie

 1. Tijdens de uitvoering van de overeenkomst kunnen Womensmindtalk en Opdrachtgever door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren. 

 2. Womensmindtalk en Opdrachtgever zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor 
  schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot- schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld. 

 3. Zowel Opdrachtgever als Womensmindtalk zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. 
   

Artikel 12. Overmacht

 1. Indien Womensmindtalk haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen haar onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Womensmindtalk alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. 

 2. Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, zonder dat hiervoor door Womensmindtalk nadere schadevergoeding verschuldigd is. Vooruitbetaalde gelden worden gerestitueerd tenzij deze gelden zien op vergoeding van reeds gemaakte kosten door Womensmindtalk.  
   

Artikel 13. Honorarium en kosten

 1. Het honorarium van Womensmindtalk bestaat, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, uit een vooraf bepaald vast bedrag per overeenkomst c.q. per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door de Womensmindtalk gewerkte tijdseenheid. 

 2. Alle honoraria zijn exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van Opdrachtgever gemaakt waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden, tenzij anders overeengekomen. 

 3. Womensmindtalk kan Opdrachtgever vóór de aanvang van de overeenkomst en tussentijds verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die Opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van Opdrachtgever moeten worden gemaakt. Womensmindtalk heeft wanneer door haar een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever het voorschot aan Womensmindtalk heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld. 

 4. Womensmindtalk behoudt zich het recht voor jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door de overheid opgelegde maatregelen. 
   

Artikel 14. Betaling en verzuim

 1. Betaling dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Womensmindtalk aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.  

 2. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, verkeert hij in verzuim. In geval van verzuim van Opdrachtgever is Womensmindtalk gerechtigd alle ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens Opdrachtgever schadeplichtig wordt. 

 3. Indien Opdrachtgever na de eerste aanmaning de verschuldigde bedragen niet heeft voldaan, is Opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente bedoeld in artikel 6:119 BW, vanaf de datum dat deze vordering oorspronkelijk voldaan had moeten worden conform het gestelde in lid 1.  

 4. In geval van faillissement, surseance van betaling of schuldsanering conform de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen aan de zijde van Opdrachtgever zullen de vorderingen van Womensmindtalk en de verplichtingen van Opdrachtgever jegens Womensmindtalk onmiddellijk opeisbaar zijn. 

 

Artikel 15. Incassokosten

 1. Ingeval Womensmindtalk besluit een vordering wegens niet-betaling van een of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is 
  Opdrachtgever naast de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureau, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten. 

 

Artikel 16. Aansprakelijkheid

 1. Womensmindtalk zal gehouden zijn in geval van een toerekenbare tekortkoming haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst alsnog na te komen. 

 2. Behoudens bepalingen van dwingend recht, is de verplichting tot schadevergoeding van Womensmindtalk beperkt tot maximaal het bedrag dat Opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst aan Womensmindtalk is verschuldigd.  

 3. Womensmindtalk is niet gehouden tot enige vergoeding van door Opdrachtgever geleden indirecte schade, van welke aard dan ook. Womensmindtalk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor daden van Opdrachtgever waarbij schade aan Opdrachtgever zelf of derden wordt aangebracht. Hierbij verklaart Opdrachtgever alle verantwoordelijkheid van bovenstaande of soortgelijke acties op zich te zullen nemen. 

 4. In afwijking van lid 2 van dit artikel, wordt bij een overeenkomst met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag met een maximum van € 5.000, -. 

 5. Womensmindtalk is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever geleden schade, van welke aard ook, indien Womensmindtalk bij de uitvoering van de overeenkomst is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 

 6. Womensmindtalk of door haar in te schakelen dan wel ingeschakelde derden, die belast worden met het begeleiden van Opdrachtgever, zullen geen middelen, methoden, technieken of instructies geven of gebruiken of situaties laten ontstaan die het vermogen van Opdrachtgever beperken of nadelig beïnvloeden bij het waarnemen, analyseren en beoordelen van voor Opdrachtgever dreigend letsel, in welke vorm dan ook. Indien Opdrachtgever enig letsel zou oplopen, is Womensmindtalk daarvoor op generlei wijze 
  aansprakelijk indien het ontstaan van het letsel niet direct aan Womensmindtalk is toe te rekenen. 

 7. Womensmindtalk heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever te herstellen dan wel te vergoeden, indien deze schade aantoonbaar aan Womensmindtalk te wijten is. 
   

Artikel 17. Annulering/ beëindiging van de overeenkomst

 1. Womensmindtalk is, in afwijking van het gestelde in artikel 7 en naast het gestelde in artikel 14, gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een schriftelijke of elektronische kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien Opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de door Womensmindtalk verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning of indien enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen door Opdrachtgever. 

 2. Zowel Opdrachtgever als Womensmindtalk kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren, in de schuldsanering terecht komt of in staat van faillissement is verklaard. 

 3. Womensmindtalk heeft het recht om zonder opgave van reden het coachings-, advies-, en/of begeleidingstraject of de workshop/training te annuleren of deelname door Opdrachtgever te weigeren, in welke gevallen Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het door Opdrachtgever aan Womensmindtalk betaalde bedrag met aftrek van een vergoeding voor de tot de beëindiging door Womensmindtalk reeds geleverde diensten. 

 4. Opdrachtgever heeft het recht deelname aan of de opdracht voor het coachings-, advies-, en/of begeleidingstraject of de workshop/training tijdig te annuleren (onder het bepaalde zoals gesteld in lid 5), in welke gevallen de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het door deze aan Womensmindtalk betaalde bedrag tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat restitutie van het bedrag niet mogelijk is. 

 5. Bij annulering door Opdrachtgever van het coachings-, advies-, en/of begeleidingstraject of de workshop/training is Opdrachtgever een reële vergoeding voor de reeds door Womensmindtalk gemaakte kosten verschuldigd. 

 6. Ingeval Opdrachtgever na aanvang van het coachings-, advies-, en/of begeleidingstraject of de workshop/training de deelname tussentijds beëindigt, is Opdrachtgever gehouden de reeds door Womensmindtalk gemaakte kosten te vergoeden. 

 7. Een particulier/individueel begeleiding- of coaching gesprek kan tot 48 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur, is Womensmindtalk gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen. Verzuimde afspraken worden volledig in rekening gebracht. 

 8. Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien Opdrachtgever zonder te annuleren, op te zeggen of te ontbinden, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Womensmindtalk tijdens de duur van de overeenkomst.
   

Artikel 18. Toepasselijk recht

 1. Op iedere overeenkomst tussen Womensmindtalk en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 

 2. Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de woonplaats van Opdrachtgever neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht.  

 1. Opdrachtgever en Womensmindtalk kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen.  

 

Vastgesteld te Zierikzee op 18-01-2021 

bottom of page